MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.10.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.10.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. október 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A 1358 (Református Szeretetszolgálat) lakossági adománygyűjtő hívószámra indított hívások és küldött SMS-ek díja – így a hívással, ill. SMS elküldésével adományozott összeg - hívásonként és SMS-enként 250 Ft-ról 500 Ft-ra módosul (változás mértéke 250 Ft). MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.7. pont

2020.január 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Kiegészítésre kerülnek a segélyhívó szolgáltatások használatára irányadó rendelkezések a mobiltelefon készülékekről indított segélyhívások helymeghatározásra vonatkozó szabályaival. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 3.3.4. pont
A ZNET-MIKRONET Kft. 1277-es rövidszám díjazása mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén „Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazott” hívás helyett díjmentessé válik. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 4. pont
Törlésre kerül a díjszabásból a 161155 fogadott emeldt díjas SMS rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
Módosításra kerül a +36 90 985 (100-299) emelt díjas hívószámok díjazása 460 Ft/perc helyett 508 Ft/perc díjazásúra módosul (az emelkedés mértéke 48 Ft). MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.5.1. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.01.01-től

ÁSZF archívum