MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.09.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.09.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. szeptember 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a díjszabásból a 16036, 16065 és 16886 fogadott emeltdíjas SMS rövidszámok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
Hatósági határozat értelmében módosításra és pontosításra kerülnek az egyedi előfizetői szerződés előfizető halála miatti megszűnésére vonatkozó rendelkezések. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 12.2.4.1., 12.2.4.2. és 12.5.4. pontok
2019. október 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A 1358 (Református Szeretetszolgálat) lakossági adománygyűjtő hívószámra indított hívások és küldött SMS-ek díja – így a hívással, ill. SMS elküldésével adományozott összeg - hívásonként és SMS-enként 250 Ft-ról 500 Ft-ra módosul (változás mértéke 250 Ft). MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.7. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.10.01-től

ÁSZF archívum