MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. március 1-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. március 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. március 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Az Instant web Mini és Instant Web Maxi adatdíjcsomagok lezárásra kerülnek. Az Instant Web Mini és Instant Web Maxi szolgáltatásainkat használó ügyfeleink szolgáltatás megújulása (adategyenleg aktiválása az előfizetésen és az időszaki díj levonása) utolsó alkalommal 2018. február havi fordulónapon lesz. Ezt követően a 2018. március havi fordulónapon a szolgáltatás már nem újul meg, használata megszűnik. A 2018. március 1. előtt aktivált, vagy automatikusan megújult szolgáltatás esetén az azzal együtt jóváírt adategyenleg az aktiválás/megújulás időpontjától számított 30 napig még felhasználható. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 2.1.3.1. és 2.1.3.4. pontok
2018. március 1-től hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Bekerül a díjszabásba a Banktel Kommunikációs Zrt. 1449 díjmentesen hívható új rövidszáma. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díszabás) 4. pont
2018. április 1-től hatályos rendes változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a díjszabásból a következő fogadott emeltdíjas SMS rövidszámok: 165165, 169169. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet (Díszabás) 3.3.3. pont
A MOL mobile ÁSZF-ből kivezetésre kerülnek a korábban lezárt Instant Trip&Web Mini és Maxi adatdíjcsomagok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet, 2.1.3.4. és 2.1.3.5 pontok

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. április 1-től

ÁSZF archívum