MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.03.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2019.03.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2019. március 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerül a díjszabásból a 161162-es fogadott emelt díjas SMS rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3 pont
Bekerül a díjszabásba a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány hívásonként, illetve SMS-enként 500 Ft adományozott összeggel elérhető 13680-as adománygyűjtő száma. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.7 pont
2019. április 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A Magyar Telekom adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei közül törlésre kerül a +36 1 458 0561-es telefonszám. MOL mobile ÁSZF 4. sz. melléklet 14. és 15. pontok
Módosul a szolgáltatás igénybevételének időbeli korlátja, az UMTS 2100 rendszerű mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében 2027. június 27-re (hatósági határozat alapján), a DCS 1800 rendszerű mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében 2022. április 7-re (dátum helyesbítése). MOL mobile ÁSZF Törzsrész 2.3.1. pont
Frissítésre kerülnek a MOL mobile ügyfélkiszolgálási tevékenységet és értékesítést végző MOL töltőállomások listája, továbbá azok irányítószám szerint növekvő sorrendben kerülnek feltüntetésre. MOL mobile ÁSZF 8. sz. melléklet

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2019.április 1-től

ÁSZF archívum