0

MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. május 1-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. május 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. május 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Az alábbi rövidszámok díjazása díjmentesről Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazottra változik:

1203 ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.
1213 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1248 ACE Telekom
1418 Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
14888 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
MOL ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 4. pont
2018. május 1-től hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Kikerül az ÁSZF-ből az EU roaming helyzetben történő hívásfogadás tekintetében alkalmazott, méltányos használatra vonatkozó rendelkezés. MOL ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 6. és 6.1.2. pontok
2018. május 25-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Módosul az ÁSZF a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től alkalmazandó rendelkezéseinek átvezetése miatt. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 10. pont, illetve 8. sz. melléklet
2018. június 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Pontosításra kerülnek az egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítés szabályai. MOL ÁSZF Törzsszöveg 12.1.2.2. pont
Módosításra kerül a 1446-os díjmentes rövidszámhoz tartozó társszolgáltató megnevezése azzal, hogy a rövidszám a Flip ügyfélszolgálati hívószámot jelöli. MOL ÁSZF 2. sz. melléklet (Díjszabás) 4. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. május 25-től

ÁSZF archívum